SPOLEČENSKÉ, KULTURNÍ A IDEOVÉ TRANSFERY
V HISTORII PŘÍHRANIČNÍHO REGIONU SEVEROZÁPADNÍCH A SEVERNÍCH ČECH
A JEJICH ROLE PRO JEHO ROZVOJ A UDRŽITELNOST

Projekt podpořený programem aplikovaného výzkumu MK ČR Národní a kulturní identita (DF11P01OVV014).

  • Home

  • Pages

FF UJEPNAKI TRANSFERY

SPOLEČENSKÉ, KULTURNÍ A IDEOVÉ TRANSFERY
V HISTORII PŘÍHRANIČNÍHO REGIONU SEVEROZÁPADNÍCH A SEVERNÍCH ČECH
A JEJICH ROLE PRO JEHO ROZVOJ A UDRŽITELNOST

Cílem projektu je aplikovat dlouhodobě získávané poznatky pracovišť FF UJEP na téma dějinné, společenské, kulturní a ideové transfery v historii a současnosti příhraničního regionu severozápadních a severních Čech v evropském kontextu. Výsledky badatelské činnosti budou prezentovány ve formě přístupné široké veřejnosti, která leckde stále složitě hledá zakotvení v daném regionu. Projekt přispěje k vytváření a upevňování historického povědomí, a tím i zpevňování vazby obyvatel k jejich regionu. V tomto regionu po dlouhá staletí žilo v symbióze německé obyvatelstvo s českým a židovským; v době po druhé světové válce přibyli i Romové. Poválečné migrační procesy, zejména odsun německého obyvatelstva jej silně poznamenaly. Formu násilné migrace měla také likvidace řady obcí i celého města Most v důsledku těžby uhlí. Po roce 1989 nedošlo k žádnému koncepčnějšímu řešení zdejšího v mnoha oblastech zdevastovaného prostoru. Výstupy projektu cíleně napomohou k budování identity obyvatelstva s tímto regionem (důležitý je zejm. segment orientovaný na školní mládež), mohou pomoci při pozitivní prezentaci regionu, a zvýšit tak jeho turistickou atraktivitu; edukativní forma portálu poslouží ve školní výuce dějepisu a občanské výchovy. Shromážděný materiál může ve školní výuce posloužit nejen jako základ pro budování vztahu k danému regionu, ale též jako podklad v boji proti pravicovému extremismu, který je na česko-saském pomezí velmi živým problémem.

Záměry projektu budou naplněny vytvořením:

  • virtuálního portálu, který bude interdisciplinárně demonstrovat procesy proměny regionu na zdůvodněných klíčových faktorech
  • virtuálního archivu a studovny, které budou součástí portálu a jejichž cílem je doplňovat předměty a dokumenty vzpomínkové kultury zmíněného regionu a zároveň umožnit jejich studium
  • recenzované kolektivní monografie v českém a německém/anglickém jazyce
  • dílčích studií v recenzovaných časopisech
  • digitalizovaných souborů pramenů, které budou v PDF formátu zpřístupněny na portálu
  • výstavy s recenzovaným katalogem
  • edukativního programu pro školy v regionu, opřeného o metodiku pro učitele